ارسال لینک فایل مورد نظر به ایمیل یکی از دوستانتان.
Animate.css
ارسال لینک فایل مورد نظر به ایمیل یکی از دوستانتان.
AngularJs + PHP = uploader